Bezpieczeństwo powierzonych nam przez Państwa danych jest dla nas bardzo ważne i dokładamy wszelkich starań, aby dane te pozostawały bezpieczne. Ponadto, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, znanego powszechnie jako RODO, niniejszym informujemy Państwa o celach i sposobach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

Administratorem dotyczących Państwa danych osobowych jest IWH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000768001, NIP: 9542801103, REGON: 382378828, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w całości opłacony.

Kontakt: tel. +48 501 300 091 , e-mail: kontakt@iwh.com.pl

Dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. Informowania o nowych produktach i usługach świadczonych za pośrednictwem naszego portalu – na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. realizacji świadczenia usług za pośrednictwem naszego portalu – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, którymi są przede wszystkim realizacje reklamacji, wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych itp. – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są przede wszystkim:
  1. marketing bezpośredni,
  2. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
  3. tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
 5. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: biurom rachunkowym, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, bankom, firmom obsługującym transakcje, reklamodawcom.

Dotyczące Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

 1. do czasu przedawnienia roszczeń – w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji umowy, a jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają przechowywania danych przez dłuższy czas, to przez ten dłuższy czas,
 2. dane osobowe dotyczące tworzenia statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora będą przechowywane tylko przez okres, przez jaki będą posiadali Państwo konto użytkownika,
 3. dane osobowe dotyczące marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu,
 4. dane osobowe związane z tzw. plikami „cookie” są przechowywane przez administratora przez czas określony w poniższej Polityce dotyczącej plików „cookies”,
 5. dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę przetwarzane będą do chwili jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administrator nie zamierza przekazywać dotyczących Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich .Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w każdym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi rejestrację, założenia konta użytkownika oraz nie pozwoli na prawidłowe wykonanie umowy.

Na podstawie przetwarzanych danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania w sposób, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Dane zbierane automatycznie

Podczas przeglądania stron naszego sklepu internetowego mogą zostać zarejestrowane następujące informacje: adres IP Twojego komputera, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez znany system internetowy do badania statystyk odwiedzin naszej strony.

 

Polityka dotycząca plików „cookies”

Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”- „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies” 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz.urz.ue.l nr 119, str. 1)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknij link „Wyloguj się” znajdujący się w górnej części witryny. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy korzystasz z naszego serwisu z komputera, do którego mają dostęp inne osoby. 

Polityka prywatności